US-China Relations and the Emerging East Asian Security Order

Sino-American Security Dialogue (SASD) Annual Retreat

June 17-19, 2005 Shanghai CHINA

2005 Participant List
CHINA
Fan Jishe (CASS IAS)
Jin Canrong, (Remin Univ.)
Ni Feng (CASS IAS)
Guo Lijun, (IAPS, CASS)
Ruan Zongze (CIIS, MOF)
Tang Shiping (IIAPS, CASS)
Wang Yiwei (Fudan University)
Wang Yong (Beijing U)
Wu Xinbo (Fudan University)
Xu Hui (NDU and CASS)
Yuan Peng (CICIR)
Zha Daojiong (Renmin University)
Zhu Feng (Peking University)

EXPERTS (on the EA Security Order)
Chung, Jae Ho
(Seoul National)
Kang, Dave (Dartmouth)
Mastanduno, Michael (Dartmouth)

US
Carleson, Allen (Cornell)
Fravel, Taylor (MIT)
Gries, Peter (Colorado)
Lennon, Alex (CSIS)
Medeiros, Evan (RAND)
Mitchell, Derek (CSIS)
Twomey, Chris (Naval Postgrad. School)

SENIOR ADVISORS
Herrmann, Rick (OSU Mershon)
Jia Qingguo (Peking University)
Shambaugh, David (GW)
Wang Jisi (CASS IAS)
Yang Jiemian (SIIS)