Skip Navigation

Chinese

Skip Side Navigation

Chinese

     

Section Head

    Nian Liu

    Department Chair

    Associate Professor

    Chinese Languages and Culture

    nian.liu@ou.edu

Language Coordinator

    Yanrong Qi

    Lecturer, Chinese

    yqi@ou.edu

Faculty and Instructors

    Ching Cheng Wei

    Instructor, Chinese

    cwei@ou.edu

    Jie Zhang

    Associate Professor

    Chinese; Teaching English as a Second Language 

    jiezhang@ou.edu

  Ching Han Kao

  Instructor, chinese        

  chkao@ou.edu

   

Graduate Teaching Assistants

 

Yuchen Li

Graduate Teaching Assistant, Chinese

yuchenli@ou.edu

    

Advisor

    Shawn Gralla

    Academic Advisor - Chinese

    shawn.m.gralla@ou.edu